BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ THÁNG 4-2015 ĐẾN THÁNG 11 – 2017

Báo cáo tài chính từ tháng 4-2015 đến tháng 11 -2017 (đã được kiểm toán)