TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đăng tải Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ! Đề nghị Quý cổ đông tải về theo đường dẫn dưới đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5. CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020