TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thông báo mời họp

Chương trình đại hội

Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Mẫu giấy ủy quyền dự ĐH

Mấu phiếu góp ý

Dự thảo quy chế về quản trị nội bộ Công ty

Dự thảo nghị quyết Đại hội

Mẫu phiếu biểu quyết

Mẫu thẻ biểu quyết