NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết theo file đính kèm dưới đây). Trân trọng !

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024