Thông báo thay đổi tên công ty, giới thiệu chức danh và chữ ký

Thay đổi tên công ty, giới thiệu chức danh và chữ ký