Thông tin cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2021. Trân trọng ! 2. (Bản rút gọn) Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2021
Để biết cách cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Vui lòng xem Video hướng dẫn chi tiết dưới đây !
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trân trọng ! Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên...
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 3. Dự thảo Điều...
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ! Trân trọng ! CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ! Báo cáo tài chính 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty và Bản cung cấp thông tin người nội bộ ! 1. Công bố thông tin bổ nhiệm người nội bộ 2. Công bố Bản cung cấp thông tin...
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 ! Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty ! Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố thông tin về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với ông Phạm Quang Sâm - Phó Giám đốc phụ trách công ty ! Công bố thông tin thay đổi...

Get in touch

567Người theo dõiTheo dõi
388Người theo dõiTheo dõi
1,065Người theo dõiTheo dõi

BÀI MỚI

Nhiều người xem

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong 06...

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VssID

Để biết cách cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Vui lòng xem...

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường...

THÔNG BÁO THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ...

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội...