ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Quy chế về quản trị nội bộ công ty

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Điều lệ công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang (sửa đổi bổ xung lần 1)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018