HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 !

Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022