TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ấn vào link dưới để tải về:
Dự thảo báo cáo quá trình và kết quả cổ phần hóa
Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS
Dự thảo quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông
Dự thảo tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu HĐQT, BKS
Dự thảo tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
Dự thảo tờ trình thông qua phương án SXKD
Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập
Dự thảo tờ trình thông qua thu lao HĐQT, BKS, TK
Mẫu thẻ biểu quyết
Mẫu phiếu bầu HĐQT
Mẫu phiếu bầu BKS
Mẫu sơ yếu lý lịch
Mấu phiếu góp ý
Mẫu giấy ủy quyền dự ĐH
Giấy xác nhận tham dự Đại hội
Đơn ứng cử, đề cử BKS
Đơn ứng cử, đề cử HĐQT
13. Mẫu giấy ủy quyền dự ĐH