CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty và Bản cung cấp thông tin người nội bộ !

1. Công bố thông tin bổ nhiệm người nội bộ

2. Công bố Bản cung cấp thông tin người nội bộ