BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán !

Báo cáo tài chính 2020