NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trân trọng !

  1. Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Điều lệ

3. Quy chế nội bộ về quản trị

4. Quy chế hoạt động của HĐQT

5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát