Nghị quyết + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.