BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán !

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022