CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng công bố các thông tin liên quan đến Người phụ trách quản trị doanh nghiệp !

1. Công bố thông tin Người phụ trách quản trị doanh nghiệp

2. Công bố bản cung cấp thông tin của Người phụ trách quản trị doanh nghiệp