THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 ! Trân trọng !

3. Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020