CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 !

Trân trọng !

CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021