BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố Báo cáo thường niên năm 2020.

Trân trọng !

Báo cáo thường niên năm 2020