THÔNG BÁO NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI ÔNG PHẠM QUANG SÂM – PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng công bố thông tin về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với ông Phạm Quang Sâm – Phó Giám đốc phụ trách công ty !

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ