THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2019

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 !

Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức 2019