THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin được trân trọng thông báo tới Quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi một số nội dung tại Thông báo số 226/TB-CTN ngày 18/6/2019 trong quá trình áp dụng Hóa đơn điện tử.

Trân trọng !

TB về việc chuyển đổi hóa đơn GTGT