Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang thành công ty cổ phần. Sau thời gian triển khai thực hiện, đến ngày 27/11/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Tới dự có đại diện UBND tỉnh, Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp và các  Sở, ban, ngành trong tỉnh. Ban Lãnh đạo Công ty và 136 cổ đông tham dự.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Cấp nước đã thực hiện đúng theo trình tự quy định  của công tác CPH như: Đưa ra lộ trình và thời gian CPH; Thành lập các nhóm giúp việc; Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp…

Lãnh đạo Sở Tài chính tặng hoa và chúc mừng các thành viên hội đồng quản trị

Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã hoàn tất đầy đủ các nội dung. Đại hội đã tiến hành với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và biểu quyết thông qua các văn bản quan trọng của đại hội như:
–  Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
–  Phương án sản xuất kinh doanh 5 năm 2018 – 2022.
– Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.
Đại hội đã tiến hành Bầu cử và thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2022).

Ban kiểm soát