THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông báo:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2021

  1. Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 là ngày: 15/8/2022.
  2. Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày: 31/8/2022.