THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/03/2024.
  2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 19/4/2024.

(Chi tiết theo File đính kèm dưới đây)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Trân trọng !