CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN, TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian, tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 !

Công bố thông tin tài liệu, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022