HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 !

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021