ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng đính chính lại ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 !

2. Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức 2020 (Bản sửa)