THÔNG BÁO THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Dự thảo Điều lệ

4. Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị

5. Dự thảo Quy chế HĐ của HĐQT

6. Dự thảo Quy chế HĐ của BKS