THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty !

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020