THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 !

2. Công bố gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020