Báo cáo tài chính năm 2019 (Sau kiểm toán)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán !

Báo cáo Tài chính năm 2019 (Sau Kiểm toán)