Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trong thông báo tới Quy cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng !Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020