Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng

Nghị quyết+Thông báo ngày đăng ký cuối cùng