Chưa được phân loại

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 ! Trân trọng ! 3. Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng đính chính lại ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 ! 2. Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức 2020 (Bản sửa)
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 ! 1. Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức 2020
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2021. Trân trọng ! 2. (Bản rút gọn) Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2021
Để biết cách cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Vui lòng xem Video hướng dẫn chi tiết dưới đây !
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trân trọng ! Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên...
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 3. Dự thảo Điều...
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trân trọng ! Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ! Trân trọng ! CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Trân trọng ! Báo cáo thường niên năm 2020

Get in touch

567Người theo dõiTheo dõi
388Người theo dõiTheo dõi
1,065Người theo dõiTheo dõi

BÀI MỚI

Nhiều người xem

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 !...

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng đính chính lại ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận...

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG...

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong 06...

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VssID

Để biết cách cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Vui lòng xem...