CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NỘI BỘ NĂM 2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về một số chỉ tiêu cơ bản trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh nội bộ năm 2023. Trân trọng !

Công bố kế hoạch SXKD năm 2023