THÔNG BÁO THAY ĐỔI BẢNG GIÁ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước sạch

của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo tới toàn thể Quý khách hàng sử dụng nước sạch của công ty về việc thay đổi Bảng giá nước sạch. (Có Quyết định chi tiết kèm theo).

Trân trọng thông báo !

Quyết định 655 ban hành Bảng giá nước sạch