THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 !

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2022