BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2021. Trân trọng !

2. (Bản rút gọn) Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2021