NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 !

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020