THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 !

Thông báo thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020