THÔNG BÁO CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang xin trân trọng thông báo các Quyết định Giao Phó Giám đốc phụ trách Công ty và Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty; Công bố bản cung cấp thông tin của các cá nhân được bổ nhiệm.

Trân trọng thông báo !

Công bố bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm mới người nội bộ